YADÝGAROÐLU

HER ZAMAN ÖZENLE

Organik ürünleri tarladan direk toplayarak damak tadýnýza en uygun lezzetleri üretiyoruz

Limon & Sarýmsak

EN KALÝTELÝ ÜRÜNLER

En sulu Lamas Limonu ve Dünyaca Ünlü Taþ köprü Sarýmsaðý ile hazýrlanýp beðeninize sunulmuþtur

YADÝGAROÐLU

Limon
ve
Sarýmsak
Sarýmsak
Sosu
Limon
Suyu
Hýzlý
Sipariþ

YADÝGAROÐLU Gýda Ürünleri

YADÝGAROÐLU, yöresel lezzetleri kaliteli ürünler haline getirerek ulusal lezzetlere dönüþtürme misyonunu da üstlenmiþtir.

Ürün seçimi prosesinden baþlayarak, üretimin her safhasýnda hassas kalite kontrol yöntemleri ile her zaman en iyinin peþinde olan YADÝGAROÐLU, geçmiþi kadar baþarýlý bir geleceðe emin adýmlarla ilerlemektedir. Limon ve sarýmsaðýn saðlýða faydalarý saymakla bitmez; týkalý damarlarý açar, kötü kolestrolü düþürür, felci önler, baðýþýklýðý güçlendirir
Sarýmsak limon kürü kullananlar bu kürden çok memnun kaldýklarýný dile getiriyorlar
Ýþte Prof
Dr
Ýbrahim Saraçoðlu’ndan ve diðer uzmanlardan limon sarýmsak kürü tarifleri;

2 litre hiç su eklenmemiþ saf limon suyu, 40 diþ  soyulmuþ ezilmiþ sarýmsak ve bunlarý muhafaza edebileceðiniz 2 litrelik cam kavanoz yada pet þiþe
Sarýmsak ve limonda ithal edilmeden mümkünse Anadolu da yetiþtirilmesi gereken önemli bir husustur
Limonlar 2 litre yani 8 su bardaðý limon suyu olacak þekilde kavanoza doldurulur
Daha sonra 40 diþ orta boy sarýmsak soyularak yýkanmadan ezilir
Ýþlem bittikten sonra koyu renkli ýþýk almayan bir kavanoz ile kapatýlýr
Ilýk ve normal odada 25 gün süresince her gün bir kaç kez çalkalayarak muhafaza edilir
Ortalama 25 gün sonunda sarýmsak limon suyunun içinde erimiþ hale gelecektir
Bu karýþýmý her sabah kahvaltýdan yarým saat önce yarým çay bardaðý içilir
Bunu her gün düzenli olarak ve mümkün oldukça ayný saatlerde yapýlmalýdýr
Sarýmsak-limon kürüne baþka tatlandýrýcýlar yani tuz yada þeker katýlmamalýdýr

Sarýmsak Kemik Saðlýðý Ýçin Önemlidir: Sarýmsak kemik saðlýðýný korumaktadýr
Bir araþtýrmada menopoz sonrasý kadýnlarda yapýlan bilimsel deney çalýþmalarýnda östrojen eksikliðini önemli ölçüde azalttýðý görülmüþtür
Özellikle kadýnlarýn kemik saðlýðý üzerinde önemli etkileri vardýr

  • Profesyonellik : Profesyonelliðimizi tedarik zincirinin en altýndan, sofraya kadar taþýyoruz.
  • Ahlak : Tedarikçilerimize ve tüketicilerimize ahlaki deðerlermizle sahip çýkýyoruz.
  • Yenilikçilik : Türkiye'nin en yenilikçi ürünlerini saðlýklý bir þekilde sizlere sunuyoruz
  • Sürekli Geliþme : Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalýþýyor ve iþimize sahip çýkýyoruz

YADÝGAROÐLU Gýda Ürünleri

Hakkýmýzda

Kullanýlan Mahsüller

1

Limonu

2

Sarýmsaðý

3

Ege Bölgesinden Baharatlar

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Ürün Seçimi

Daha ekim sýrasýnda kontrollere baþlanýr ve toplanana kadar gözetim altýnda tutulur.

Ürün Toplama

Ürün toplama safhasýnda gýda mühendislerimiz titizlikle ürünleri inceler, doðal ve zedelenmemiþ ürünleri seçer

Üretim Hazýrlýðý

Tarladan toplanan mahsüller özenle temizlenerek üretime hazýr hale gelir

Üretim

Üretim safhasýnda makine kullanýmýný en aza indirdik. Sarýmsaklar tahta havalarda dövülür, limonlar elde sýkýlýr

Bizi Önerenler